NETING SCHOOL

Neting School është një shkollë e profesionalizuar me mësimëdhënie cilësore për realizimin e kurseve dhe trejnimeve në Maqedoni, e cila është e licencuar dhe e çertifikuar për diploma ndërkombëtare.

Që prej vitit 2008, dy vitet e para ne u kemi shërbyer klientëve si degë e shkollës Point në Gostivar dhe prej në gusht 2010 funksionjmë si shkollë e vetme me emrin NETING SCHOOL. Shkolla ndodhet në qendër të Tetovës, pas EVN-së, në lokalet e drejtorisë së ish Interprometit. Ambienti është shumë i përshtatshëm për veprimtarinë të cilën e ushtron me hapsira të rregulluara që i plotësojnë kushtet për mbajtjen e kurseve dhe trejnimeve. 

Mësimi zhvillohet në hapsirat e qendrës e cila përmban:

 • Klasa për grupe deri në 12 kursistë
 • Klasa për grupe intenzive
 • Klasa për kuse individuale
 • Kabinet të informatikës
 • Mini bibliotekë (ku kursistët mund të shfrytëzojnë libra dhe literaturë të përshtatshme)
 • Bife (vendi i paraparë për pritje, pauzë dhe kafe)
 • Zyra për administratë
 • Zyra e menaxherit

Sherbimet

Shkolla Neting angazhohet të siguroj gjithë materialin mësimor dhe materiale shtesë që ju nevojiten kursistëve gjatë ndjekjes së kursit . Ndërsa, mësimdhënësit janë të obliguar të ndjekin progresin e kursistëve nëpërmjet testimeve të ndryshme pas çdo të cilit japin raport të regullt deri te kursistët dhe prindërit. Kursistët pas mbajtjes së orëve të parapara me planprogram pajisen me çertifikatë në lëmi të ndryshme.

Shkolla Neting ofron kurse në:

 • Gjuhë angleze (në të gjitha nivelet-A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • Gjuhe gjermane (në të gjitha nivelet-A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • Gjuhë shqipe
 • Gjuhë italiane
 • Gjuhë maqedone
 • Shkencat komjuterike (Bazat e IT, Web dizajn, Web programim)
 • Matematikë

Shërbimet e shkollës Neting ndahen në:

 • kurse për nxënës,
 • kurse për student,
 • kurse për të rritur dhe
 • kurse për nevoja tjera personale

të cilët mund të realizohen në:

 • kurse në grupe (prej 2-12 kursist)
 • kurse intensive dhe
 • kurse individuale.

Metodat e pagesës janë si në vazhdim:

 • pagesa në kesh
 • pagesa nëpërmjet xhiro llogarisë së shkollës