Gjuhe Angleze: Niveli B1

Gjuhe Angleze: Niveli B1

Gjuhe Angleze: Niveli B1

Niveli B1 i kushton vëmendje përmirësimit të aftësive të ndryshme dhe shoqëron nxënësin nga nivel i ulët i anglishtes si gjuhë e dytë, në nivelin e mesëm të përparuar. I përditësuar dhe me qasje krejt të re ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies, ky nivel ka si qëllim të zhvillojë aftësitë komunikuese duke ofruar gjuhë e shprehje bashkëkohore si edhe aftësitë e të menduarit kritik.  Temat intriguese dhe gjithë përfshirëse ofrojnë struktura gjuhësore të shkëputura nga situata të jetës së përditshme.  Të dëgjuarit dhe të  lexuarit janë kombinuar mjaft mirë me të folurin dhe të shkruarin me qëllim zhvillimin e  aftësive që nevojiten  në situata të ndryshme jetësore  si edhe provime.

Çfarë mund të bësh me një nivel B1 në anglisht?

Niveli B2 i gjuhës angleze do t'ju lejojë të punoni në vendin e punës në gjuhën angleze, dhe në të vërtetë, shumë folës jo-amë në vendet e punës ndërkombëtare kanë këtë nivel të gjuhës angleze. Një person që punon në anglisht në një nivel B2, megjithatë, nuk ka nuancë veçanërisht jashtë fushës së tij.

Studenti në nivelin B1 në anglisht:

 • Mund të kuptojë idetë kryesore të tekstit kompleks për tema konkrete dhe abstrakte, duke përfshirë diskutimet teknike në fushën e tij të specializimit.
 • Mund të ndërveprojë me një shkallë të rrjedhshmërisë dhe spontanitetit që e bën ndërveprimin e rregullt me ​​folësit amë mjaft të mundshëm pa tendosje për secilën.
 • Mund të prodhojë një tekst të qartë dhe të detajuar në një gamë të gjerë temash dhe të shpjegojë një pikëpamje për një çështje aktuale duke dhënë avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve të ndryshme.

Aftësitë e nivelit B2 të anglishtes në detaje:

Një student në nivelin B2 në anglisht do të jetë në gjendje të bëjë të gjitha gjërat që një student në nivelin B1 mund të bëjë, dhe përveç kësaj ai do të jetë në gjendje të:

 • merr pjesë në takime në fushën tuaj të ekspertizës.
 • diskutoj çështjet gjinore pasi ato lidhen me perceptimet e vrazhdësisë dhe normave kulturore.
 • flet për financat personale dhe jep këshilla për miqtë dhe kolegët për financat e tyre.
 • flet për mënyrën e jetesës personale dhe profesionale.
 • shpjegon nivelin e arsimimit të tij, përvojën, pikat e forta dhe dobësitë dhe diskuton për rrugën e karrierës së tij.
 • flet për proceset mendore dhe si t'i përdorni ato për të përmirësuar efektivitetin tuaj në punë.
 • flet për atë që i pëlqen të lexoj dhe bën rekomandime rreth gjërave të mira për t'u lexuar.
 • përdor gjuhën e duhur në situata shoqërore, duke përfshirë vlerësimin dhe shprehjen e simpatisë.
 • diskuton cilësitë e lidershipit dhe fleti për liderët që admiron.
 • merret me situata relativisht komplekse të vështira që lindin në kontekste sociale dhe të biznesit.
 • diskuton situatat e zakonshme politike dhe sjelljen e politikanëve.

Edhe pse progresi do të varet nga lloji i kursit dhe studenti individual, studentët mund të presin që të arrijnë nivelin B2 në gjuhën angleze me 60-80 orë mësimore.

Tekstet e gjuhes Angleze per te rinj dhe te rritur:

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga nivel total fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo libër përmban pesë module dhe siguron pregatitje sistematike në katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit dhe libri i punës janë dizenjuar për tu zhvilluar afërsisht nga 60 deri në 80 orë mësimore.

Libri i punës për Upstream fillestar deri në para-mesatar përmbajnë seksionet e Fjalorit, Gramatikës Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një larmishmëri detyrash motivuese dhe ushtrimesh të vlefshme po ashtu edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.

Librat e Mësuesit për librat e studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitetet opsionale si edhe çelësin e plotë të ushtrimeve në librin e studentit. Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit.

Course Intro Video

Teachers