Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина

Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина

Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина

Moduli 1 BASIC:

Ky modul do të përgatit kuader nga profesione te ndryshme, për përdorim vetanak te mjeteve  për edukim online (mësimdhënie nga distanga), të cilët kanë nevoje të organizojnë kurse , trajnime , konferenca dhe seminare apo mësimdhënie online, duke filluar nga bazat deri te përdorimi professional I të gjithë aplikacioneve dhe mundësive që ofrohen në interent për mësimdhënie online.

Ketu përfshihen student të drejtimeve arsimore, mësuses dhe profesorë nga profesionë të ndrsyhme, puntor të OJQ-ve dhe institucionete tjera, të cilët kanë nevojë për takime apo mësimdhnie online (nga distance)

Në kuadër të këtij moduli do të mësohen aplikacione të ndrsyhme për instalim, konfigurim, testim dhe përdorim si :

-Përdorimi  i programeve kompjuterike bazike –Microsoft Office
-Përdorimi I aplikacioneve për mësimdhënie online

Moduli 2 – I avancuar

Ky modul do të përgatit kuadër të cilët do të mund të angazhohen si ekspert për organizim të mesimdhënies online,ose  të njejten do të mund ta ofrojnë si shërbim në institucionet educative, kompanitë e ndyshme, organizata joqeveritare dhe insitucionet qeveritare  për organizëm të kurseve, trajnimeve, mësimdhënies nga distanca, konferencave  dhe takimeve nga distanca, takime biznesi , panaire etj. Si parakusht kandidatët duhet të kenë njohuri në përdorim të programeve kompjuterike Microsoft Offie dhe aplikacioneve të njohurua për mësimdhënie online, ose të kenë ndjek trajnimin bazik.