Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина

Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor – moduli 1

Moduli 1 BASIC:

Ky modul do të përgatit kuader nga profesione te ndryshme, për përdorim vetanak te mjeteve  për edukim online (mësimdhënie nga distanga), të cilët kanë nevoje të organizojnë kurse , trajnime , konferenca dhe seminare apo mësimdhënie online, duke filluar nga bazat deri te përdorimi professional I të gjithë aplikacioneve dhe mundësive që ofrohen në interent për mësimdhënie online.

Ketu përfshihen student të drejtimeve arsimore, mësuses dhe profesorë nga profesionë të ndrsyhme, puntor të OJQ-ve dhe institucionete tjera, të cilët kanë nevojë për takime apo mësimdhnie online (nga distance)

Në kuadër të këtij moduli do të mësohen aplikacione të ndrsyhme për instalim, konfigurim, testim dhe përdorim si :

Përdorimi  i programeve kompjuterike bazike –Microsoft Office

Word, Excel, Powepoint, Internet

Përdorimi I aplikacioneve për mësimdhënie online:
-Zoom
-Microsoft team
-Meet google & Google classroom
-Viber, Whatsup
-Skype
-Virtual blackboard
- Eliademy
- Electa Live
- Liveboard
- Blackboard Collaborate
- EZ talks Webinar
- WizIQ
-moodle
-edmono  dhe të tjera

Please login to get access to the quiz
(Next Lesson) Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor – moduli 2
Back to Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина