Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина

Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor – moduli 2

Ky modul do të përgatit kuadër të cilët do të mund të angazhohen si ekspert për organizim të mesimdhënies online,ose  të njejten do të mund ta ofrojnë si shërbim në institucionet educative, kompanitë e ndyshme, organizata joqeveritare dhe insitucionet qeveritare  për organizëm të kurseve, trajnimeve, mësimdhënies nga distanca, konferencave  dhe takimeve nga largësia, takime biznesi , panaire etj. Si parakusht kandidatët duhet të kenë njohuri në përdorim të programeve kompjuterike Microsoft Offie dhe aplikacioneve të njohurua për mësimdhënie online, ose të kenë ndjek trajnimin bazik.

Planprogrami:

- Edukimi në distancë me bazë shtypi – Librat elektronike

-Edukimi në distancë I bazuar në audio – Aplikacionet për audio, qasja dhe editimi

-Edukimi në distancë me bazë televizive – Qasja dhe format e edukimit –Aplikacionet për krijim të video materialeve për TV.

- Mësimi në distancë me bazë multimedia - Qasja dhe format e edukimit –Aplikacionet për krijim të video materialeve me multimedia.

-Modele të krijuara me bazë në internet për të mësuar në distance – Aplikacionet për mësim nëpërmjet internetit

-Modelet në zhvillim me bazë në internet për mësimin në distancë

-Teknologjitë mobile për mësimin në distancë

-Zhvillimi i mësuesve “të mirë” – Metodat efikase të mësimdhënies online.

Please login to get access to the quiz
Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor – moduli 1 (Prev Lesson)
(Next Lesson) Microsoft Certified Educator – Skills Measured -moduli 3
Back to Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина