Gjuhe Gjermane A2 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe Gjermane A2 5x2 Detajet
Gjuhe Gjermane A2 5x2

Gjuhe Gjermane A2 5x2

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim si për shembull përshkrimi i vetes dhe i të tjerëve,përshkrimi i vendeve, qyteteve.Përfshin komunikim në grup, përcaktimin e termineve të ndryshme, rezervimin e biletave dhe shume tema të tjera shumë të nevojshme në jetën përditshme.

Qëllimet e këtij kursi janë që ju të fitoni shkathtësi në të shkruar, në të lexuar ,dëgjim dhe komunikim. Gjithashtu edhe zhvillimin e mendimit kritik gjatë leximit të teksteve të shumta.