Gjuhe gjermane A1 3x2

 • Fillimi -
 • Gjuhe gjermane A1 3x2 Detajet
Gjuhe gjermane A1 3x2

Gjuhe gjermane A1 3x2

 • 01.05.2022
 • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim si për shembull përshkrimi i vetes dhe i të tjerëve,përshkrimi i vendeve, qyteteve.Përfshin komunikim në grup, përcaktimin e termineve të ndryshme, rezervimin e biletave dhe shume tema të tjera shumë të nevojshme në jetën përditshme.

Qëllimet e këtij kursi janë që kursistët të fitojnë shkathtësi në të shkruar, në të lexuar, dëgjim dhe komunikim. Gjithashtu zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të teksteve.

Schritte 1

Kapitulli 1- Mirdita. Emri im është...

 • Të përshëndesësh dikë, të thuash mirupafshim
 • Të pyesësh për emrin
 • Të prezantosh veten dhe të tjerët
 • Të pyesësh për origjinën dhe të emërtosh gjuhët
 • Alfabeti
 • Bisedë në telefon: të pyesësh për dikë
 • Formular regjistrimi

Gramatikë:  

 • Pyetje që fillojnë me shkronjën W: Wie heißen Sie? – Si quheni ju?
 • Fjali dëftore: Unë quhem/ Unë jam...
 • Përemrat vetorë: unë, ti , ju (forma e mirësjelljes)
 • Zgjedhimi i foljes: (unë, ti, ju): quhem, vi, flas, jam
 • Parafjala nga (aus): unë vi nga Finlanda.

Kapitulli 2: Familja dhe shokët

 • Të pyesësh për gjendjen dhe të shprehësh ndjenja
 • Anëtarët e familjes dhe të prezantosh shokët
 • Të emërtosh vendbanime
 • Numrat 0-20
 • Intervistë: pyetje për personin
 • Të plotësosh një formular
 • Të tregosh të dhënat personale
 • Të prezantohesh

Gramatikë:

 • Nyja pronore: im/ime
 • Përemrat vetor: ai/ajo, ne, ju, ata/ato
 • Zgjedhimi i foljes: jetoj, kam
 • Parafjala në (in): Ata jetojnë në Helsinki.

Kapitulli 3: Ushqimet dhe pijet

 • Të emërtosh gjëra
 • Të tregosh sasi
 • Të zhvillosh një bisedë për blerje
 • Numrat 21-100
 • Çmimet, peshat dhe njësite matëse
 • Të shprehësh preferencat

Gramatikë:

 • Pyetje me Po/Jo (Pyetje që fillojnë me një folje dhe përgjigjemi me po ose jo): A e njihni ju... (Kennen Sie...?)
 • Nyja e pacaktuar: një
 • Nyja negative apo mohuese: nuk
 • Shumësi i emrave: domatet,vezët
 • Zgjedhimi i foljes: ha

Kapitulli 4: Banesa ime

 • Të pyesësh për një vend
 • Të emërtosh një vend
 • Të përshkruash një banesë ose një shtëpi
 • Të shprehësh kënaqësi dhe pakënaqësi
 • Të emërtosh mobilje dhe paisje elektrike shtëpiake
 • Të emërtosh ngjyrat
 • Numrat 100-1000
 • Shpallje të banesave

Gramatikë: 

 • Nyjet e caktuara der, die, das
 • Ndajfoljet e vendit: këtu, atje
 • Mbiemrat: ajo është e bukur
 • Përemrat vetor: ai, ajo (er, sie, es)
 • Negacioni jo/nuk (nicht): Dhoma nuk është e vogël
 • Zgjedhimi i foljes: pëlqej

Kapitulli: 5 Dita ime

 • Leximi i orës jo zyrtare
 • Aktivitetet e përditshme
 • Të shprehësh preferenca
 • Ditët e javës
 • Përditshmëria- rutina ditore/ të emërtosh aktivitete
 • Shenjat / makina telefonike
 • Të kuptosh orarin e punës
 • Leximi i orës zyrtare

Gramatikë: 

 • Foljet që ndahen: Timo steht um 8 Uhr auf
 • Zgjedhimi i foljeve: shoh, punoj ...
 • Pozita e foljes në fjali
 • Parafjalët: am, um, von...bis: Am Sonntag um acht Uhr.

Kapitulli 6. Koha e lirë

 • Moti/ stinët e vitit
 • Të përshkruash anët e botës
 • Të zhvillosh biseda gjatë blerjes dhe në restorant
 • Të dakordohesh, të kundërshtosh dhe të mohosh në bisedë
 • Të flasësh për hobit dhe kohën e lirë
 • Të lexosh dhe të shkruash shpallje
 • Parashikimi i motit

Gramatikë:

 • Rrasa kallëzore (Akkusativ): den Salat, einen Tee, keinen Saft
 • Pyetje me po ose jo dhe përgjigjet: ja, nein, doch
 • Zgjedhimi i foljeve: lexoj, takoj, flej udhëtoj, marr, dëshiroj

Kapitulli 7: Të mësosh një jetë të gjatë

 • Të shprehësh aftësi
 • Të shprehësh qëllime
 • Të shprehësh dëshira
 • Të përshkruash ngjarje të së kaluarës
 • Të flasësh për aktivitete në të kaluarën
 • Të kuptosh një tekst udhëzues
 • Të flasësh për qëllime mësimi
 • Të vlerësosh dicka

Gramatikë:

 • Foljet modale mundem, dua
 • Formulimi i fjalive me 2 folje: Ich kann nicht tanzen
 • Koha e kryer me foljen kam (haben): hat... gelernt
 • Koha e kryer me foljen jam (sein): bin...gefahren

Schritte 2

Kapitulli 8: Profesion dhe punë

 • Të emërtosh dhe të pyessh për profesionet
 • Të shkëmbesh informacione për të kaluarën dhe të tashmen
 • Të tregosh për ngjarjet dhe aktivitetet nga e kaluara
 • Të kuptosh shpalljet
 • Profesione të pazakonta: të kuptosh tekste të shkurtëra

Gramatikë:

 • Fjalëformimi: der Lehrer       die Lehrerin, der Kaufman        die Kauffrau
 • Koha e kaluar e foljeve kam dhe jam: isha (war), kisha (hatte)
 • Parafjala e mënyrës: si (als): Unë punoj si programer.
 • Parafjalët e kohës: para, që prej , për: para një viti

Kapitulli 9: Në një qytet të huaj

 • Të japësh udhëzime dhe të sqarosh procesin
 • Të japësh udhëzime dhe këshilla
 • Të flasësh për atë që është e lejuar, e ndaluar dhe për rregullat
 • Të kuptosh broshura informative
 • Në recepsionin e hotelit: të pyesësh, kërkosh sqarime dhe ndihmë për të kuptuar.

Gramatikë:

 •  Fjalët modale: duhet dhe munden
 • Formulimi i fjalive me 2 folje: ju duhet të rezervoni një tavolinë
 • Përemri man
 • Mënyra urdhërore: Shkoni te informacioni turistik

Kapitulli 10: Shëndet

 • Të emërtosh pjesët e trupit
 • Të flasësh për gjendjen
 • Të flasësh për gjendjen e të tjerëve
 • Të përshkruash pamjen
 • Të japësh dhe të kuptosh udhëzime dhe këshilla
 • Të shkruash një letër (kërkesë)
 • Të caktosh një termin

Gramatikë: 

 • Përemrat pronor: yt, tij, saj, joni, juaji
 • Folja modale: duhet  ( për të dhënë këshilla)
 • Formimi i fjalive me më shumë se 2 folje: ne duhet të qëndrojmë në shtëpi

Kapitulli 11: Në rrugët e qytetit

 • Të pyesësh dhe të përshkruash rrugën
 • Të emërtosh mjetet e transportit
 • Parafjalët e vendit/ të tregosh se ku ndodhet diçka
 • Të përcaktosh vendin dhe drejtimin
 • Oraret e udhëtimeve:të marrësh informacione
 • Të kuptosh njoftimet
 • Në stacionin e trenit: të kërkosh informacione

Gramatikë:

 • Parafjala me (mit): Unë udhëtoj me veturë
 • Parafjalët e vendit: në, mbi, para, mbas, pranë, në mes, të
 • Ku...? Në parking.
 • Parafjalët e vendit: te, në
 • Për ku...?- Te libraria?

Kapitulli 12: Klienti është mbret

 • Të kuptosh parafjalët e kohës
 • Të kërkosh shërbime
 • Të shprehesh kërkesa më mirësjellje
 • Të kuptosh një tekst informativ
 • Të kuptosh njoftime me shkrim dhe njoftimet në telefon

Gramatikë:

 • Parafjalët e kohës: para, gjatë, pas dhe në:
 • Kur...?- Për një orë.
 • Parafjalët e kohës: prej, deri
 • Prej kur...?- Prej nesër.
 • Forma e mirësjelljes Konjuktiv II: të mundesh,
 • Formimi i fjalive me më shumë se 2 folje: A do të mundesh të bësh një kafe?
 • Folje me parashtesa të ndryshme: an-, aus-, auf-, zumachen

Kapitulli 13: Rroba të reja

 • Të emërtosh dhe ti vlerësosh veshjet
 • Të shprehësh se cfarë të pëlqen dhe cfarë nuk të pëlqen
 • Të shprehësh preferencat dhe vlerësimet
 • Të kuptosh një artikull gazete
 • Të pyesësh për preferencat dhe të bësh zgjedhjen
 • Në qendër tregtare: të kërkosh ndihmë dhe këshilla

Gramatikë:

 • Përemrat dëftor: ky, kjo
 • Ky fundi- ky është super
 • Përemri pyetës: cili/cila? – Cili fustan?
 • Përemri dëftor: ky, kjo, këtë, atë
 • Kjo këmisha më pëlqen mua.
 • Shkalla krahasore e mbiemrave: mirë (gut), me kënaqësi (gern), shumë (viel)
 • Zgjedhimi i foljes: pëlqej (mögen)
 • Përemrat pronorë në dhanore: mua më (mir), ty të (dir)...
 • Foljet në dhanore: gefallen, përket, përshtatet, qëndron

Kapitulli 14: Festa

 • Të pyesësh për datat
 • Të flasësh për persona dhe gjëra
 • Të japësh arsye
 • Të anulosh dhe të pranosh një termin me shkrim
 • Të lexosh dhe të shkruash një ftesë
 • Të emërtosh festa
 • Të shprehësh dëshira

Gramatikë: 

 • Numrat rendor: i pari...
 • Përemrat vetor në kallëzore: mua (mich), ty (dich) ...
 • Lidhëza: sepse (denn)

Kurs i paraparë për për moshat e rritura 14+.