Gjuhe gjermane A1 3x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe gjermane A1 3x2 Detajet
Gjuhe gjermane A1 3x2

Gjuhe gjermane A1 3x2

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim si për shembull përshkrimi i vetes dhe i të tjerëve,përshkrimi i vendeve, qyteteve.Përfshin komunikim në grup, përcaktimin e termineve të ndryshme, rezervimin e biletave dhe shume tema të tjera shumë të nevojshme në jetën përditshme.

Qëllimet e këtij kursi janë që kursistët të fitojnë shkathtësi në të shkruar, në të lexuar, dëgjim dhe komunikim. Gjithashtu zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të teksteve.