Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2 Detajet
Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë pjesëmarrësve një hyrje solide në strukturën e gjuhës, duke ndërtuar gradualisht të kuptuarit e studentëve për gramatikën bazë, duke i pajisur ata me fjalorin kryesor dhe duke u dhënë atyre aftësi për situata të thjeshta sociale.

Ky kurs është krijuar për të qenë shumë fleksibël dhe është përshtatur për t'iu përshtatur nevojave specifike të pjesëmarrësve.