Gjuhe Angleze A1 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe Angleze A1 5x2 Detajet
Gjuhe Angleze A1 5x2

Gjuhe Angleze A1 5x2

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim, ushtrime plotësuese për grammatikën dhe shumë mundësi për të përmirësuar të folurin dhe të dëgjuarin.Filozofia e kësaj metode është se një gjuhë mësohet më mirë kur përdoret në një komunikim kuptimplotë.