Niveli A1 për fëmijë

 • Fillimi -
 • Niveli A1 për fëmijë Detajet
Niveli A1 për fëmijë

Niveli A1 për fëmijë

 • 15.05.2022
 • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky kurs përfshin nxënësit e ciklit të ulët dhe të mesëm të shkollës fillore. Materiali, tekstet dhe temat e përzgjedhura u përshtaten moshës së nxënësve.
Nëpërmjet këtij kursi fëmijët marrin nxitje për  zhvillim kritik dhe marrin njohuri të shumta për kulturat e ndryshme të botës, arritje e cila është qëllimi i dytë i këtij kursi përvec të mësuarit të gjuhës gjermane.

Mësimi 1

 • Përshëndetjet
 • Të prezantohesh
 • Numrat 1-20

Mësimi 2

 • Të shprehësh një mendim
 • Të shprehësh një dëshirë
 • Të thuash se çfarë bën me qejf
 • Të prezantohesh
 • Të thuash mirupafshim
 • Fjalor-Pijet, aktivitete në kohën e lirë 
 • Gramatik-Pyetjet që fillojnë me shkronjën W 
 • Foljet në numrin njëjës
 • Folja jam në vetën e parë dhe të dytë njëjës

Mësimi-3

 • Kounikim-Të telefonosh
 • Fjalor- Anëtarët e familjes
 • Numrat 20-100
 • Gramatik-Folja jam në njëjës dhe shumës
 • Përemrat pronorë në rasën emërore

Mësimi-4 

 • Komunikim Të telefonosh
 • Të përshëndeteh dhe të thuash mirupafshim
 • Të prezantosh dikë
 • Fjalor-Aktivitet në shtëpi
 • Emrat e qyteteve dhe të shteteve
 • Gramatik-Fjali negative me nicht
 • Foljet në nr njëjës
 • Woher/ Wo

Mësimi-5

 • Të lexosh një orar shkollor
 • Fjalor-Lëndët mësimore
 • Ditët e javës
 • Alfabeti
 • Gramatik-Krahasimi i mbiemrit gern
 • Rrasa gjinore te emrat
 • Folja gjysmëndihmëse mundem

Mësimi 10

 • Komunikim
 • Të caktoni një takim
 • Të bësh një sugjerim
 • Të pranosh/ Të refuzosh
 • Të pyesësh për arsyen
 • Fjalor-Koha e lirë dhe vende
 • Gramatik-Parafjalët e vendit in lant dhe rasa kallëzore
 • Foljet që ndahen

Mësimi-11

 • Të pyesësh për arsyen dhe të justifikosh diçka
 • Fjalor-Gjëra për kohën e lirë
 • Gramatik-Pyetje plus negative
 • Nyjet e caktuara dhe nyjet pronore në emërore dhe kallëzore
 • Përemrat vetor në kallëzore

Mësimi 12

 • Të pyesësh për çmimet dhe të japësh një çmim
 • Çfarë mund të thuash gjatë blerrjes
 • Fjalor-Veshjet
 • Gramatik-Forma e mirësjelljes me Ju 
 • Nyjet e pacaktuara dhe nyjet negative në kallëzore
 • Pyetjet me shkronjën W në kallëzore

Mësimi 13

 • Të ftosh dikë
 • Fjalor-Aktivitetet e mëngjesit
 • Të hash mëngjes
 • Kohët e ditës
 • Gramatik-Inversioni
 • Rradhitja e fjalëve në fjali
 • Fjala gjysëm ndihmëse duhet

Mësimi-14

 • Të ftosh dikë
 • Të inkurrajosh dikë 
 • Të justifikosh veten
 • Fjalor- Aktivitete në shtëpi
 • Gramatik-Koha e kryer me foljen kam
 • Mësimi 15
 • Të përshkruash kafshët
 • Fjalor-Kafshët
 • Ngjyrat
 • Adresat
 • Gramatik-Mbaresa për zvogëlimin e emrit

Mësimi-16

 • Plane udhëtimi 
 • Të bësh plane udhëtimi
 • Fjalor-Të mbash kafshë shtëpiake
 • Gramatik-Koha e kryer me foljen kam dhe jam
 • Koha e kaluar e foljes jam
 • Përemërat e pacaktuar
 • Përemërat pronorë

Fëmijët e ciklit të ulët dh ciklit të lartë.