Niveli A1 për fëmijë

  • Fillimi -
  • Niveli A1 për fëmijë Detajet
Niveli A1 për fëmijë

Niveli A1 për fëmijë

Ky kurs përfshin nxënësit e ciklit të ulët dhe të mesëm të shkollës fillore. Materiali, tekstet dhe temat e përzgjedhura u përshtaten moshës së nxënësve.
Nëpërmjet këtij kursi fëmijët marrin nxitje për  zhvillim kritik dhe marrin njohuri të shumta për kulturat e ndryshme të botës, arritje e cila është qëllimi i dytë i këtij kursi përvec të mësuarit të gjuhës gjermane.