Detajet e lajmeve

  • Fillimi -
  • TRAJNIME PROFESIONALE PER IT DHE PER HR SPECIALIST (REKRUTUES) Detajet
TRAJNIME PROFESIONALE PER IT DHE PER HR SPECIALIST (REKRUTUES)
  • 21 Aug
  • 2023

TRAJNIME PROFESIONALE PER IT DHE PER HR SPECIALIST (REKRUTUES)

Agjencioni për punësim i Republikës së Maqedonisë së Veriut publikon shpalljen për trajnimet e avancuara në IT dhe burime njerëzore.
U behet thirrje personave të regjistruar të papunë  të moshës deri 40 vjec, të cilët janë të interesuar të përvetësojnë aftësi në fushën e informatikës dhe atë të resurseve humane, të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnime për një nga paketat e programeve modulare të mëposhtme:

IT Security Specialist - Certified Network Defender (CND)
Unity VR Developer - Unity Certified User: Programmer
JSA – Certified Associate JavaScript Programmer
Oracle Certified Professional, Java SE11 Developer (1ZO-819)
HR Specialist (Rekrutues)


Kjo mase parasheh përfshirjen e personave të papunë të cilet do të kenë mundësi të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushën e teknologjisë së informacionit dhe burimeve njerezore me qëllim të rritjes së konkurrencës dhe integrimit më të shpejtë në tregun e punës.
Për të marrë pjesë në trajnim, kandidati duhet te plotësojë kriteret e mëposhtme:

- Të ketë të përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë;
- Të jetë person i papunë i regjistruar – punëkërkues aktiv;

Personat e papunë që kanë ndjekur tashmë trajnime të avancuara për aftësitë e TI-së mund të marrin pjesë në trajnime për një aftësi tjetër të avancuar të IT-së. Nëse numri i kandidatëve të regjistruar për pjesëmarrje në masë e tejkalon qëllimin e synuar, në atë rast, kandidatet që nuk kanë marrë pjesë më parë në trajnime të avancuara të aftësive të IT-së do të kenë përparësi;
Është paraparë që trajnimet nga pakot programore modulare të realizohen në Shkup dhe në rajonet tjera planifikuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht online, varësisht nga interesimi i shprehur i kategorisë së synuar të personave të regjistruar të papunë për të marrë pjesë në masë.
Kusht për mbajtjen e trajnimeve në një rajon të caktuar është të ketë minimumi 10 (dhjetë) kandidatë të regjistruar dhe të përzgjedhur për paketë programore.
Qendra e Trajnimit ka për obligim që të bëjë një kontroll paraprak të nivelit të njohurive të kandidatëve për t'i përfshirë në paketen e duhur të programit të trajnimit.
Nëse ka numër më të madh të kandidatëve me të njëjtin numër pikësh gjatë para-testimit, sipas “Parimit të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes për të gjitha kategoritë sociale në sektorin privat, sipas parimeve të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat mbi baza etnike, gjinie, fetare, racore apo cdo “kategorie tjetër të cenueshme të qytetarëve në përputhje me standardet dhe praktikat e Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës”, përparësi do të kenë gratë e papuna.
Personat e papunë do të kenë mundësi të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnim deri në plotësimin e plotë të numrit të paraparë të kandidatëve në përputhje me këte mase.
Trajnimet nga një paketë programore modulare duhet të realizohen në gjuhën maqedonase, në afat maksimal prej 4 (katër) muajsh nga dita e formimit të listave përfundimtare të kandidatëve, në grup prej së paku 10 (dhjetë) pjesëmarrësve për program. pakete, bazuar në planin e ofruar për zbatimin e aktiviteteve nga ofruesi i trajnimit.
Kandidatët janë të obliguar që brenda afatit prej maksimum 3 (tre) muajsh pas përfundimit të trajnimit të regjistrohen për dhënien e provimit. Në rast se nuk e kalojnë provimin në afatin e rregullt, studentët kanë të drejtë t’i nënshtrohen përsëri provimit, por me shpenzimet e tyre.
Personave që kanë vijuar rregullisht trajnimin, që do të thotë se kanë ndjekur të paktën 70% të orëve, pas të kenë mbaruar të njëjtin do t'u lëshohet certifikata për trajnimin e ndjekur rregullisht, si dhe diplome për dhënien me sukses të provimit për kandidatët që do të kalojnë provimin përkatës.
Të drejtat dhe detyrimet e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ofruesit të trajnimit dhe pjesëmarrësve do të rregullohen me hollësisht me lidhjen e marrëveshjes së vecantë.
Personat e papunë të interesuar mund të paraqesin Aplikim pranë Qendrave të Punësimit, cdo ditë punë nga ora 09:00 deri në ora 14:00. Thirrja publike do të jetë e hapur derisa te plotësohet numri i planifikuar i personave.

Informata të hollësishme mund të merren në Klubet e Punës të 30 Qendrave të Punësimit, në faqen e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut www.av.gov.mk,, si dhe në faqen FB të Agjencisë së Punësimit të Republikës të Maqedonisë së Veriut.
Për të gjitha pyetjet shtesë, mund të kontaktoni në numrat e telefonit 02/3111-850 dhe 02/3122-397 si dhe në e-mail: info@av.gov.mk dhe kabinet@av.gov.mk.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУКИ ЗА ИТ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (РЕГРУТЕР)

 

АВРМ го објавува огласот за напредна обука за ИТ и човечки ресурси. Со оваа мерка се предвидува вклучување на невработени лица кои ќе имаат можност да ги усовршат своите вештини во областа на информатичката технологија со цел зголемување на конкуренцијата и побрза интеграција на пазарот на трудот.
Се повикуваат евидентираните невработени лица до 40 години кои се заинтересирани за стекнување вештини од областа на информатиката, и човечки ресурси да аплицирааат за учество во обуките за еден од следните модуларни програмски пакети:

- IT Security Specialist - Certified Network Defender (CND)
- Unity VR Developer - Unity Certified User: Programmer
- JSA – Certified Associate JavaScript Programmer
- Oracle Certified Professional, Java SE11 Developer (1ZO-819)
- HR Specialist (Регрутер)

За учество на обуката, кандидатот треба да ги исполнува следниве
критериуми:

- Да има завршено средно или високо образование;
- Бидете регистрирано невработено лице - активен барател на работа;

Невработените лица кои веќе посетувале обука за напредни ИТ вештини и човечки ресурси можат да учествуваат на обука за друга вештина. Доколку бројот на пријавени кандидати за масовно учество ја надмине целта, во тој случај предност ќе им се даде на кандидатите кои претходно не учествувале на обука за напредни ИТ вештини / Човечки ресурси;

Предвидено е обуките од модуларните програмски пакети да се спроведуваат во Скопје и во другите плански региони на Република Северна Македонија, поточно онлајн, во зависност од изразениот интерес на целната категорија регистрирани невработени лица за масовно учество.

Услов за одржување на обуки во одреден регион е да има пријавени и избрани минимум 10 (десет) кандидати по програмски пакет.
Центарот за обука е должен да изврши прелиминарна проверка на нивото на знаење на кандидатите за да ги вклучи во соодветниот пакет од програмата за обука.
Доколку има поголем број на кандидати со ист број бодови за време на предтестот, според „Принципот на различност и инклузивност за сите општествени категории во приватниот сектор, според принципите на правична и соодветна застапеност врз основа од етничка, пол, религија, расна или која било друга „ранлива категорија граѓани во согласност со стандардите и практиките на Обединетите нации и Меѓународната организација
на трудот“, приоритет ќе имаат невработените жени.

Обуките од модуларен програмски пакет мора да се реализираат на македонски јазик, во рок од најмногу 4 (четири) месеци од денот на формирањето на конечните листи на кандидати, во група од најмалку 10 (десет) учесници по програмски пакет. 

Кандидатите се должни да се пријават за испитот во рок од најмногу 3 (три) месеци по завршувањето на обуката. Во случај да не го положат испитот во редовниот рок, студентите имаат право повторно да полагаат, но на свој трошок.
На лицата кои редовно ја следеле обуката, што значи дека посетувале најмалку 70% од часовите, по завршувањето на истата ќе им се издаде потврда за редовно посетена обука, како и диплома за успешно положен испит за кандидатите кои ќе го положи соодветниот испит.

Правата и обврските на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, давателот на обуката и учесниците ќе бидат детално регулирани со склучување на посебен договор. Заинтересираните невработени лица можат да поднесат Пријава во Центрите за вработување, секој работен ден од 09:00 до 14:00 часот. Јавниот повик ќе биде отворен до постигнување на планираниот број на лица. Детални информации може да се добијат во Работните клубови на 30-те Центри за вработување, на веб-страницата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија www.av.gov.mk, како и на ФБ страницата на Агенцијата за вработување на Р.
Северна Македонија.

 

За сите дополнителни прашања можете да не контактирате на телефонските броеви 02/3111-850 и 02/3122-397 како и на е-пошта: info@av.gov.mk и kabinet@av.gov.mk